Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen

 

Anne CARTUYVELS

Notaris te Antwerpen

 

Notaris Anne Cartuyvels

Graaf Van Egmontstraat 52
2000 Antwerpen
Tel. (03) 238.45.35
Fax. (03) 216.99.24

BVBA
BTW BE 0521878608
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

10 juni 2019

Juni: dé maand waarin studenten uitkijken naar ‘kot te huur’-bordjes. Voor wie vanaf 1 januari 2019 een nieuwe huurovereenkomst sluit, is er één en ander veranderd in Vlaanderen. Studentenhuren zijn sinds dit jaar onderworpen aan de wettelijke regels van de woninghuur. Bovendien kennen ze een paar specifieke regels. Allemaal in het teken van een betere bescherming van de student.  

De huurwaarborg: maximaal 2 maanden
In het verleden kozen kotbazen vrij het bedrag van de huurwaarborg. Dit gaf aanleiding tot heel wat onzekerheid en onduidelijkheid voor studenten en hun ouders. Vandaag is die duidelijkheid er wél. Zowel over het bedrag als de terugbetalingstermijn. Voor studentenhuurovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 geldt voortaan:

  • een huurwaarborg van maximaal 2 maanden huur (bij gewone huurovereenkomsten is dat maximaal 3 maanden);

  • een terugbetaling binnen de drie maanden nadat de student het kot heeft verlaten.

De huurprijs: all-in pakket
De verhuurder rekent alle kosten en bijkomende lasten met de huurprijs mee. Denk maar aan lasten die verband houden met het gebouw zoals de onroerende voorheffing, kosten voor de brandveiligheid, syndicuskosten, gemeentebelasting …

Enkel kosten die te maken hebben met het verbruik van de student mag hij/zij nog afzonderlijk aanrekenen. Zoals de water-, gas-, elektriciteits-, telefoon-, en internetkosten, maar ook belastingen op tweede verblijven.

Voordeel? De student kan de huurprijzen objectiever vergelijken. Bovendien zijn er geen onaangename verrassingen aan het einde van de rit.

Meer mogelijkheden bij opzeg
De student krijgt meer mogelijkheden om zijn/haar contract op te zeggen.

1. Een opzegging zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding kan tot drie maand vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst. Zegt de student later op? Dan betaalt hij toch een vergoeding van twee maand huur.

2. Beëindigt de student zijn studies? Dan mag hij de overeenkomst opzeggen zonder een opzeggingsvergoeding te betalen. Hij moet wél rekening houden met een opzeggingstermijn van twee maanden en hij moet een bewijs van de beëindiging van de studies voorleggen.

3. Overlijdt een ouder of andere persoon die in het onderhoud van de student voorziet? Ook in dat geval mag de student de huurovereenkomst stopzetten zonder vergoeding aan de verhuurder. Hij houdt wél rekening met een opzeggingstermijn van twee maanden.

4. Overlijdt de student zelf? Dan wordt de huurovereenkomst automatisch beëindigd.

Zelf opdraaien voor herstellingen
Het drukke sociale leven van de student mét de nodige kotfeesten eist vaak zijn tol. Schade aan een kot is geen zeldzaam fenomeen. Vandaag bestaat er een lijst van de kleine herstellingen waarvoor de student zelf opdraait. Gedaan met de discussies tussen kotbaas en student.

Bekijk de lijst hier.

Geen stilzwijgende verlenging
De student en de verhuurder bepalen vrij de duur van de huurovereenkomst. Een automatische ‘stilzwijgende’ verlenging van het contract kan niet. De huurovereenkomst eindigt na de afgesproken periode. Zelfs als de student ‘vergeet’ op te zeggen. Is een verlenging dan niet mogelijk? Toch wel, maar dan moet de student de verlenging expliciet aanvragen (bv. via mail).

Stage of uitwisselingsproject? Onderhuur of huuroverdracht kan
Veel studenten nemen tijdens hun academiejaar deel aan uitwisselingsprojecten of een stage. Dan is onderhuur of huuroverdracht een praktische oplossing. In beide gevallen hoeft de student de toestemming van de verhuurder niet meer te vragen. Hij kan er zich alleen tegen verzetten als hij een gegronde reden heeft.  

Belangrijk: de nieuwe regels zijn van toepassing op studentenhuurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019.

Bron: Fednot

7 juni 2019

Zo’n 1.600 Belgen hebben in de afgelopen maanden hun erfenisplanning laten checken én een zogenaamde verklaring van behoud afgelegd bij hun notaris. Zo’n verklaring moet voor 1 september 2019 worden opgesteld als u niet wenst dat de nieuwe erfenisregels uw erfenisplanning doorkruisen.

Sinds 1 september 2018 gelden nieuwe erfenisregels. Zo moet de notaris bv. de waarde van uw vermogen bij overlijden anders berekenen. Als u overlijdt, maakt de notaris een optelsom van de goederen die u nog had bij overlijden én van de schenkingen die u tijdens uw leven heeft gedaan. De notaris zal nagaan of u tijdens uw leven niet te vrijgevig bent geweest en of uw reservataire erfgenamen (bv. uw kinderen) wel degelijk het deel krijgen waar ze wettelijk aanspraak op kunnen maken. De notaris gaat ook na of de gelijkheid tussen de kinderen wordt gerespecteerd.

Voortaan moet de notaris de waarde van eerder gedane schenkingen indexeren tot op datum van overlijden. Dat geldt automatisch voor alle personen die sinds 1 september 2018 zijn overleden, ook als de schenkingen voor die datum zijn gedaan!
Het gaat zowel om roerende goederen (spaargeld, een beleggingsportefeuille of kunstwerken), als onroerende goederen (een stuk grond of een woning).
Voor personen die voor 1 september 2018 zijn gestorven, zijn er andere waarderingsregels van toepassing. Schonken deze personen een som cash, dan wordt de waarde ervan niet geïndexeerd.

De nieuwe waarderingsregels kunnen effecten hebben die u, op het ogenblik van de schenking, niet had voorzien. Laat daarom uw erfenisplanning zeker eens nakijken door uw notaris.

Bron: Fednot

3 juni 2019

Buitengewone kosten. Vaak een twistpunt voor gescheiden ouders. Want wat valt er nu precies onder ‘buitengewone’ kosten voor het kind? Medische kosten, een schoolreis, een laptop? Om duidelijkheid te scheppen bestaat er sinds 2 mei 2019 een lijst van ‘buitengewone’ onderhoudskosten en een regeling om deze kosten te innen. Ouders zijn niet verplicht om de lijst of de regeling te volgen. Het biedt wel meer houvast aan twistende ouders, zodat onevenwichtige toestanden worden vermeden.

Gewone en buitengewone kosten
Iedere ouder moet - naar evenredigheid van de beschikbare middelen - zijn of haar kind onderhouden. Een ouder zorgt voor de huisvesting van het kind, de gezondheidzorg, het toezicht, de opvoeding en de opleiding en ontplooiing van het kind. Dat laatste geldt ook na de meerderjarigheid.

Deze verplichtingen gaan vanzelfsprekend gepaard met kosten. Sommige zijn zo gebruikelijk en dagelijks, dat ze voor weinig discussies zorgen. Andere daarentegen, zijn gelinkt aan onvoorziene of ongewone gebeurtenissen. Ze kunnen het gebruikelijk budget overschrijden, waardoor gescheiden ouders al vlug in discussie geraken.

Lijst schept meer duidelijkheid
De vage omschrijving van ‘buitengewone kosten’ gaf aanleiding tot conflict. Daarom werd op 2 mei 2019 een lijst gepubliceerd van de buitengewone onderhoudskosten. Met daarbij een aantal regels over hoe ouders tot de inning van deze kosten overgaan. Deze lijst is indicatief: ouders beslissen onderling om deze lijst al dan niet te volgen. De lijst bevat bijvoorbeeld een omschrijving van buitengewone medische kosten, kosten verbonden aan de opleiding van het kind (bv. het betalen van een kot), kosten voor de kinderopvang of nog de kosten voor rijlessen…

Goede afspraken, goede ouders
Ouders zijn niet verplicht om de lijst en de regeling die erbij gepaard te volgen. Het biedt echter wel een oplossing voor ouders die in een ‘impasse’ zitten. De nieuwe lijst verplicht hen om minstens over deze kosten na te denken. Ze moeten overleggen over noodzakelijkheid van de kost en de hoogte ervan. Een onderling akkoord is dus steeds nodig (tenzij het echt om dringende kosten gaat).

Hoe werken de nieuwe regels? De buitengewone kosten worden driemaandelijks afgerekend. De ouder die de betaling vraagt aan de andere ouder moet de nodige bewijsstukken geven. Daarna heeft deze laatste 15 dagen om te betalen. Ouders kunnen natuurlijk zelf kiezen om van deze regeling af te wijken en bijvoorbeeld met forfaitaire bedragen te werken.  

En wat als de ouders niet een akkoord kunnen komen? Dan zal de twist toch voor de rechter gebracht worden. Ook hij is niet gebonden aan de lijst.

Bron: Fednot

 
 

Immo

Online verkoop € 85.000

Appartement
Bosuil 27
2100 Deurne

Online verkoop € 199.000

Huis
Sint-Willibrordusstraat 41-43
2060 Antwerpen

Online verkoop € 250.000

Huis
Boshovestraat 53
2100 Deurne

Uit de hand verkoop € 175.000

Appartement
Verbrande-Entrepotstraat 11
2000 Antwerpen

 
 

Notaris Anne Cartuyvels

Graaf Van Egmontstraat 52
2000 Antwerpen
Tel. (03) 238.45.35
Fax. (03) 216.99.24

BVBA
BTW BE 0521878608
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .